Begroting 2019-2022

Meerjarenbegroting

Baten en lasten per programma

Werkwijze

  • In deze begroting worden, conform de regelgeving in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), de raming van de baten en lasten van het komende jaar en de raming van de baten en lasten in meerjarenperspectief gepresenteerd.
  • Daarbij komen in het volgende overzicht afzonderlijk aan de orde:
  • de raming van baten en lasten en het saldo daarvan per programma;
  • indien van toepassing de raming van de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;
  • de raming van de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien;
  • het geraamde resultaat voor en na bestemming.
  • Meer gedetailleerde informatie over de baten en lasten zijn per programma opgenomen in het programmaplan.
  • Daarnaast treft u verderop een totaaloverzicht aan van de in deze begroting opgenomen bedragen voor bijstellingen en ombuigingen.

Bedragen x € 1.000

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

01 Samenleving

Lasten

45.026

46.777

47.528

44.268

43.960

43.602

Baten

10.644

10.294

9.990

11.016

9.176

8.886

Saldo van baten en lasten

-34.383

-36.483

-37.538

-33.252

-34.785

-34.717

02 Omgeving

Lasten

17.566

18.492

20.678

17.251

15.755

15.767

Baten

11.131

11.424

11.797

9.327

9.126

9.143

Saldo van baten en lasten

-6.435

-7.068

-8.881

-7.925

-6.629

-6.624

03 Organisatie

Lasten

15.628

14.180

13.185

12.848

12.847

12.790

Baten

1.748

523

420

358

366

330

Saldo van baten en lasten

-13.880

-13.658

-12.765

-12.490

-12.480

-12.460

04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb

Lasten

729

1.164

1.727

2.245

3.206

4.174

Baten

52.288

55.291

56.765

55.339

56.336

57.419

Saldo van baten en lasten

51.559

54.127

55.038

53.094

53.130

53.245

Lasten

78.949

80.614

83.118

76.612

75.768

76.333

Baten

75.810

77.531

78.973

76.040

75.004

75.777

Saldo van baten en lasten

-3.139

-3.083

-4.145

-573

-764

-556

01 Samenleving

984

2.046

1.455

282

131

130

02 Omgeving

609

721

1.377

209

29

28

03 Organisatie

18

-176

204

142

143

106

04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb

307

78

1.110

-60

460

479

Totaal mutaties reserves

1.919

2.668

4.145

573

764

742

Resultaat

-1.220

-414

187