Begroting 2019-2022

Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

  • De genoemde lasten en baten per programma resulteren in een uitgavenpost die gedekt wordt door de algemene dekkingsmiddelen.
  • Deze algemene dekkingsmiddelen zijn, in tegenstelling tot de bij de programma’s genoemde baten, vrij in te zetten binnen de begroting.
  • Daarnaast is in de begroting een niet programmagebonden bedrag apart gezet voor onvoorziene uitgaven.
  • In de volgende tabel is weergegeven welke lasten de uitvoering van de programma’s per saldo met zich meebrengen en welke algemene dekkingsmiddelen hier tegenover staan:

Saldo lasten en baten
Bedragen x € 1.000

2019

Programma’s

1. Samenleving

36.083

2. Omgeving

7.504

3. Organisatie

12.561

Subtotaal

56.148

Vennootschapsbelasting

0

Onvoorzien

165

Subtotaal

165

Totaal

56.313

Dekkingsmiddelen

Algemene uitkering

47.532

Belastingen

7.751

Dividend

201

Rente resultaat

243

Overige algemene dekkingsmiddelen

586

Totaal

56.313

Saldo Begroting

0

Voor de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds wordt het volgende uitgangspunt gehanteerd:

  • De nominale stijging van de Algemene uitkering wordt gebruikt ter dekking van de jaarlijkse indexering voor loon- en prijsstijgingen. Voor zover deze indexering nog niet toegewezen is aan de budgetten is dit bedrag apart gezet op een stelpost.
  • De inkomsten uit de Algemene uitkering zijn op basis van de mei- en septembercirculaire 2018 zoals weergegeven in de volgende tabel.

Bedragen x € 1.000

2019

2018

Inkomsten Algemene uitkering

47.532

45.539

De belastingen die de gemeente int zijn:

•   OZB voor eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van niet-woningen;
•   toeristenbelasting;
•   hondenbelasting;
•   reclamebelasting;
•   precariobelasting.

De begrote inkomsten per belastingsoort zijn weergegeven in de volgende tabel.

Bedragen x € 1.000

2019

2018

OZB eigenaren

6.199

5.702

OZB gebruikers

845

780

Totaal OZB

7.044

6.482

Hondenbelasting

182

180

Toeristenbelasting

456

440

Reclamebelasting

59

59

Precariobelasting

10

10

Totaal

7.751

7.171

Naast de inkomsten zijn er ook uitgaven met betrekking tot heffing en invordering van € 357.000 en uitvoering wet WOZ van € 99.000

Voor meer informatie over de tariefstelling voor deze belastingen en de uitgangspunten die daarbij worden gehanteerd wordt verwezen naar paragraaf 1 Lokale heffingen.

Behalve de hiervoor genoemde algemene dekkingsmiddelen zijn er nog een aantal algemene dekkingsmiddelen opgenomen in de begroting. In deze paragraaf worden genoemd:

•   de dividenden die we als gemeente ontvangen;
•   het saldo van de rentebaten en -lasten (financieringsfunctie);
•   overige algemene dekkingsmiddelen.

Dividenden
De inkomsten die we als gemeente ontvangen uit dividenden zijn gering. De belangrijkste dividenden zijn afkomstig van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Afvalcombinatie De Vallei.

Saldo van de rentebaten- en lasten
Het gebruik van eigen en externe financieringsmiddelen heeft rentelasten en -baten tot gevolg. Deze kosten worden met een vast rentepercentage doorberekend aan de investeringen in de programma’s. Uit praktische overwegingen wordt deze zogenaamde ‘rekenrente’ niet jaarlijks aangepast. Wij rekenen op dit moment met een rekenrente van 2,25%. Door de lage rentekosten op kort geld op dit moment, zijn de werkelijke rentekosten lager. Dit voordeel komt tot uitdrukking bij de algemene dekkingsmiddelen.

Overige algemene dekkingsmiddelen
De overige dekkingsmiddelen bestaan uit onder andere de bespaarde rente over eigen financieringsmiddelen, stelposten voor loon- en prijsontwikkeling en vervangingsinvesteringen.

Mutaties reserves
Binnen de begroting worden onttrekkingen en toevoegingen aan reserves opgenomen. De mutaties voor 2019 zijn opgenomen in de tabellen per programma. Een verloopoverzicht per reserve is opgenomen in het onderdeel Financiën > meerjarenbegroting > balanspositie > reserves en voorzieningen.

Overhead, Vennootschapsbelasting, Onvoorzien + Buffer
Voor een toelichting op deze onderdelen wordt verwezen naar de betreffende onderdelen.

Beleidsindicatoren en kengetallen

2017

2018

Woonlasten éénpersoonshuishouden

€ 642

€ 683

Woonlasten meerpersoonshuishouden

€ 832

€ 867

WOZ-waarde woningen

€ 248.000

€ 259.000