Begroting 2019-2022

Financiële positie

Uitkomst begroting

Inleiding

  • Om de Begroting 2019 in het juiste perspectief te kunnen plaatsen, is het nodig inzicht te hebben in de financiële positie van onze gemeente.
  • Om dit te kunnen beoordelen wordt eerst stilgestaan bij de uitkomsten van de (meerjaren) begroting. Verderop komt onze balanspositie aan de orde.

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

Meerjarenbegroting na voorjaarsnota

-493

597

974

1.066

1.518

Bijstelling najaarsnota

72

-284

-840

-690

-806

Meerjarenbegroting na najaarsnota

-422

314

134

376

712

Begroting nieuw beleid

-780

-2.064

-2.264

-1.164

-1.164

Dekkingsplan

787

1.750

2.130

788

638

Meerjarenbegroting

-414

187

Uitkomst begroting

  • Uit het gepresenteerde overzicht van baten en lasten volgen de uitkomsten van de meerjarenbegroting per jaar.
  • Deze uitkomsten zijn gebaseerd op de Voorjaarsnota 2018 (vastgesteld raad 27 juni) en de Najaarsnota 2018 die gelijktijdig met deze begroting wordt behandeld.
  • Uit dit overzicht blijkt dat de begroting in de 2020 en 2021 negatief is.
  • Voor de begroting 2020 en 2021 hebben we de opgave om tot duurzaam financieel evenwicht te komen. Richting de Perspectiefnota 2019 doorlopen we samen een traject. Daarmee moeten we komen tot keuzes die ertoe leiden dat onze taken structureel passend zijn bij onze gemeente en onze portemonnee. Want alle bestaande taken blijven uitvoeren, dit op de huidige manier blijven doen, het structureel ontwikkelen van de organisatie, én ook nog nieuwe taken uitvoeren, is niet haalbaar.

Deze maatregelen bepalen we op basis van onze strategie. Dit houdt in dat we, met het oog op onze samenleving, de afweging maken of taken dóór anderen, mét anderen of zélf moeten worden uitgevoerd.