Begroting 2019-2022

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

  • Kapitaalgoederen zijn investeringen waarvan het nut zich over een reeks van jaren uitstrekt.
  • In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wordt het beleidskader over het onderhoud van kapitaalgoederen zoals wegen, riolering, water, groen en gebouwen gegeven.
  • Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen komen op diverse beleidsvelden voor. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten. Onderhoud is ook nodig om kapitaalvernietiging te voorkomen. Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de exploitatielasten gemoeid. Een goed overzicht is daarom van belang voor een goed inzicht in de financiële positie.
  • Het beleid van de gemeente Renkum voor het onderhoud van kapitaalgoederen is opgenomen in de volgende plannen:

Nota

Vaststelling

Beleidsnota Wegbeheer Renkum 2012-2017

raad d.d. 21 december 2011, in 2018 wordt een Integraal Beheerplan Openbare Ruimte aan u voorgelegd

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan + "Water Stroomt 2016 - 2020

16 december 2015

Beleidsnota Beheer Gemeentelijke Accommodaties
(BGA; onderhoudsplanning t/m 2017)

ter kennisname commissie bedrijvigheid d.d. 14 november 2007

Groenstructuurplan "Structuur in het groen, slim verbinden" 2017-2027

vastgesteld eind 2016

Bosbeleidsplan 2018 - 2028

Wordt in oktober 2017 door u behandeld.

Bomenverordening gemeente Renkum 2017

vastgesteld eind 2016

Groenbeheerplan 2012-2017

inwerkingtreding januari 2012, wordt vervangen door een integraal beleidsplan

Beleidsnota openbare verlichting 2006-2015

Deze nota wordt opgenomen in het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte. Dit is wel afhankelijk van de vaststelling van nieuwe landelijke richtlijnen.

Voor de eerste drie plannen gaat het om groot onderhoud dat loopt via een onderhoudsvoorziening/ -reserve. Voor de realisatie van de overige genoemde plannen zijn jaarlijks middelen opgenomen binnen de begroting.