Begroting 2019-2022

Voorwoord van de wethouder

Van buurten tot verenigingen, individuele inwoners en bedrijven: we leveren allen een bijdrage aan de samenleving van de gemeente Renkum. In de Perspectiefnota staat beschreven welke ambitie het gemeentebestuur nastreeft: we willen een verbinder zijn, dorpsgericht onderscheid durven maken in onze aanpak en ruimte scheppen voor initiatief.

In elk programma worden kleine en grotere stappen gezet om vorm te geven aan dorpsgericht werken. Onder andere de klimaattop helpt  om de klimaatdoelen met de actieve Renkumse samenleving te verbinden. Het komende jaar stellen we samen met sportaanbieders en andere partners een nieuwe Sportnota op met als doel toekomstbestendig (sportief) verenigingsleven. De woningvoorraad wordt geanalyseerd en de nieuwe Nota Wonen wordt met de inbreng van inwoners opgesteld. En uiteraard is 2019 het jaar waarin we 75 jaar Slag om Arnhem herdenken waarbij we intensief samenwerken binnen en buiten onze gemeentegrenzen om hier recht aan te doen.

In deze begroting worden de eerste stappen gezet beter inzichtelijk te maken waar raad en college op sturen door middel van prestatie-indicatoren. We evalueren de inzet in het sociaal domein en stellen de koers bij om goede zorg en ondersteuning toegankelijk te houden voor alle inwoners die dat nodig hebben. We investeren in de organisatie om in de snel veranderende samenleving een lokale overheid te blijven waar inwoners op kunnen vertrouwen.

Zoals u bekend, bevinden we ons in financieel zwaar weer. Onze ambities voor het komende jaar hebben we daarom moeten bijstellen. Het is de komende periode alle hens aan dek om te komen tot een structurele balans tussen baten en lasten. Dat kan en wil het college niet alleen maar gaat daar over actief het gesprek aan met de gemeenteraad en de samenleving. Dit alles met het oog om structureel meerjarig de Perspectiefnota 2020 te presenteren.

We kijken er naar uit samen met uw raad aan deze uitdagingen te werken.